JOUW EN MIJN RECHTEN EN PLICHTEN

Algemene Voorwaarden

versie: november 2019

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Miss Essentialist: de eenmanszaak Miss Essentialist, statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74987712.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Miss Essentialist een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Miss Essentialist voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online en offline, 1-op-1 of het in groepsvorm aanbieden van trainingen en livedagen op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit, balans tussen werk en privé, balans tussen mannelijke & vrouwelijke energie en het voorkomen van een burn-out. Tevens het aanbieden van een contentplatform met onderwerpen als productiviteit, essentialisme, spiritualiteit en duurzaamheid.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Miss Essentialist en klant krachtens welke Miss Essentialist de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Website: www.missessentialist.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Miss Essentialist gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Miss Essentialist verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Miss Essentialist en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Miss Essentialist zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Miss Essentialist zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Miss Essentialist zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Miss Essentialist afhangt van feedback of imput van de klant, is Miss Essentialist nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Miss Essentialist is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Miss Essentialist het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7 Miss Essentialist behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Miss Essentialist de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.8. Alle door Miss Essentialist gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Miss Essentialist behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Miss Essentialist behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.11. Miss Essentialist is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Miss Essentialist zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, module of begeleiding of welke overeenkomst dan ook, dan is Miss Essentialist bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Miss Essentialist verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Miss Essentialist binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Miss Essentialist heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Miss Essentialist zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Miss Essentialist wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Miss Essentialist, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Miss Essentialist gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Miss Essentialist in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Miss Essentialist uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Miss Essentialist zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MISS ESSENTIALIST
5.1. Miss Essentialist garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Miss Essentialist spant zich in om de gegevens die Miss Essentialist voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Miss Essentialist met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.5. Miss Essentialist is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Miss Essentialist en/of overige promotionele uitingen van Miss Essentialist.
5.6. Miss Essentialist is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Miss Essentialist te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Miss Essentialist onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Miss Essentialist om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Miss Essentialist zijn verstrekt, heeft Miss Essentialist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Miss Essentialist steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Miss Essentialist geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten per e-mail kenbaar te maken aan Miss Essentialist binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Miss Essentialist één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
Miss Essentialist streeft ernaar de klacht binnen 14 dagen te behandelen. Klachten over diensten en/of producten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Miss Essentialist nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Miss Essentialist niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. De klant kan aanspraak maken op een niet-goed-geld-terug garantie. Uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van de online cursus kan de klant kosteloos de deelname annuleren. De klant dient een e-mail aan Miss Essentialist te versturen met het verzoek tot annulering. Indien er reeds betalingen zijn gedaan, zal Miss Essentialist binnen 10 dagen het reeds betaalde cursusgeld restitueren. De klant is derhalve wel verplicht al het cursusmateriaal in te leveren. Na de 7 daagse periode is het niet meer mogelijk de deelname te annuleren.
6.8. Wanneer Miss Essentialist inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Miss Essentialist is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.9. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Miss Essentialist tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.10. De door Miss Essentialist aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
6.11. De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Miss Essentialist hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.12. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Miss Essentialist mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.13. De in artikel 6.12 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen en er nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd / online diensten zijn geleverd.
6.14. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Miss Essentialist.
6.15. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.16. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.17. Miss Essentialist kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Miss Essentialist te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Miss Essentialist opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Miss Essentialist vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Miss Essentialist niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Miss Essentialist, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Miss Essentialist mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Miss Essentialist zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Miss Essentialist geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Miss Essentialist verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Miss Essentialist biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Miss Essentialist voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Miss Essentialist elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Miss Essentialist zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Miss Essentialist verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Miss Essentialist kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Miss Essentialist een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Miss Essentialist geleverde producten en diensten blijven eigendom van Miss Essentialist totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Miss Essentialist zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, online trainingen, webinars en het begeleidingswerkboek alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Miss Essentialist tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Miss Essentialist geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Miss Essentialist en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Miss Essentialist.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Miss Essentialist ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Miss Essentialist, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Miss Essentialist geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Miss Essentialist is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Miss Essentialist plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Miss Essentialist vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Miss Essentialist en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Miss Essentialist kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. In de cursussen deelt Miss Essentialist haar kennis, ervaring en tools. Miss Essentialist gaat er vanuit dat de klant zelf tijd in het programma investeert om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online cursus/begeleiding.
10.3. Indien Miss Essentialist onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Miss Essentialist uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Miss Essentialist dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Miss Essentialist aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Miss Essentialist toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Miss Essentialist sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Miss Essentialist geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Miss Essentialist.
10.6. Miss Essentialist is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Miss Essentialist voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Miss Essentialist.
10.8. Miss Essentialist spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van de online omgeving die, direct of indirect, verbonden zijn met de servers van Miss Essentialist. Miss Essentialist verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken en/of online diensten nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de online omgeving.
10.9. Miss Essentialist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een online omgeving, webshop of andere derden waarop Miss Essentialist geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Miss Essentialist is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Miss Essentialist is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Miss Essentialist weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Miss Essentialist kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Miss Essentialist een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Bij overmacht heeft Miss Essentialist ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Miss Essentialist in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.2. Beide partijen, zowel klant als Miss Essentialist, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Miss Essentialist de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Miss Essentialist voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Miss Essentialist;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Miss Essentialist zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Miss Essentialist vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.5. Miss Essentialist behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Miss Essentialist overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Miss Essentialist zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Miss Essentialist in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Miss Essentialist worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Miss Essentialist aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Miss Essentialist.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Miss Essentialist te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Miss Essentialist, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN / BEGELEIDING / WORKSHOPS / MASTERCLASSES MISS ESSENTIALIST
14.1. Na bestelling en betaling van het traject/de cursus ontvangt de klant een inschrijvings- en betalingsbevestiging.
14.2. De duur varieert per traject/cursus en wordt tijdig aangegeven in de cursusomschrijving.
14.3. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Miss Essentialist aan te bieden of te doen geven.
14.4. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Miss Essentialist geeft geen garanties over successen en/of veranderingen in het leven dan wel het bedrijf van de klant. Miss Essentialist is tijdens de duur van de cursus beschikbaar voor begeleiding van de klant. Miss Essentialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Miss Essentialist in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.5. Miss Essentialist is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Miss Essentialist, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.6. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
14.7. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. De klant krijgt lifetime access tot de informatie van de online cursus. Miss Essentialist streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Miss Essentialist besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Miss Essentialist de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Miss Essentialist meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
14.8. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops/masterclasses van Miss Essentialist is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De particuliere klant heeft tot 14 dagen na aankoop recht op restitutie van de aangekochte ticket(s) mits de workshop/masterclass niet binnen deze 14 dagen plaatsvindt. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
14.9 Miss Essentialist behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops/masterclasses indien de deelnemers door het gedrag een workshop/masterclass belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Miss Essentialist en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Miss Essentialist alleen bindend indien en voor zover deze door Miss Essentialist uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Miss Essentialist op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Miss Essentialist hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Miss Essentialist partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Miss Essentialist zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in de Rechtbank Zeeland – West Brabant, locatie Tilburg bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Miss Essentialist en de klant.